مقدمه

آخرین نمودار کاربردی مهندسی نرم افزار نمودار توالی یا Sequence Diagram هست.

توضیحات

نمودار توالی در واقع توضیحاتی بیشتر برای نمودار Activity محسوب می شود و به نحوی به تحلیل بیشتر فرایندها و ارتباطات بین اجزا مختلف پروژه حتی تا سطح پایگاه داده به ما کمک می کند.

برای اینکه با این نمودار آشنا بشید ویدیو زیر رو ببینید

 

مشاهده ویدیو در یوتیوب